Reviews
Movies by Country
South Korea

Goeshi (1981)
Oigyeingwa Kongkong Gangshi (1989)